ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK
2014. január 1. napjától hatályos

1. Fogalmi meghatározások

Szolgáltatás: a FLEETware olyan, az ITware Kft. által kifejlesztett GPS alapú nyomkövető szoftver, amely által bármely jármű pozíciója, sebessége és szolgáltatási csomagtól függően egyéb adatai (pl. fogyasztás, gyorsulás, üzemanyag szint, stb.) meghatározhatóak. Az ITware Kft. által kifejlesztett honlapon Előfizető jogosult saját felhasználónevének és jelszavának használatával belépni, a járműveket, illetve azok paramétereit nyomon követni, illetve szolgáltatási csomagtól függő egyéb funkciókat használni.

Szolgáltató: a FLEETware szoftver magyarországi kizárólagos szolgáltatója az ITware Informatikai, Szolgáltató és Kereskedelmi Kft. (székhely: 1117 Budapest, Budafoki út 209., Cg. 01-09-695178). Szolgáltató egyéb elérhetőségei a www.fleetware.hu honlapon érhetőek el.

Előfizető: az a természetes vagy jogi személy, illetve jogi személyiséggel nem rendelkező gazdasági társaság, aki a Szolgáltatás vonatkozásában Szolgáltatóval előfizetői szerződést köt.

Számlafizető: amennyiben az Előfizetői szerződés alapján az Előfizető és a szolgáltatás díjának fizetője eltérő személy, úgy az a természetes vagy jogi személy, illetve jogi személyiséggel nem rendelkező gazdasági társaság, aki az előfizetői szerződésben foglalt fizetési feltételeket teljesíti. Amennyiben az Előfizető és a Számlafizető személye az előfizetői szerződésben elválik, úgy az előfizetői szerződést Számlafizetőnek is alá kell írnia. Előfizető a Számlafizetővel együtt a szolgáltatás díjának megfizetéséért egyetemlegesen felel.

Bérleti díj: amennyiben az előfizetői szerződés megkötésekor a Szolgáltatás alapját képező nyomkövető vevőegységet az Előfizető nem kívánja megvásárolni, úgy lehetősége van azt Szolgáltatótól az Előfizetői szerződésben rögzített előfizetési díjon felüli külön díjért bérelni, melynek összege az előfizetői szerződés mellékeltét képező Díjcsomagok mellékletben kerül meghatározásra.

Vevőegység: modem készülék, mely Előfizető járműveiben kerül felszerelésre, és amely eszköz a jármű adatait továbbítja Előfizető szerverére a Szolgáltatás nyújtásának érdekében.

SIM kártya: a Szolgáltató által valamely mobil szolgáltatóval kötött előfizetői szerződés alapján biztosított kártya, mely a vevőegység és a Szolgáltató szervere közötti adatküldést hivatott elősegíteni. A SIM kártya az Előfizetői szerződés hatálya alatt is Szolgáltató tulajdonát képezi, melyet Előfizető az előfizetői szerződés megszűnésekor haladéktalanul köteles Szolgáltató részére visszaszolgáltatni.

Hűségidő: azon időtartam, amely alatt az előfizetői szerződés kizárólag azonnali hatályú felmondással, felek közös megegyezésével, vagy az Általános Szerződési Feltételekben meghatározott egyéb okból szüntethető meg.


2. A Szolgáltatás

2.1. A Szolgáltató az Előfizető járműveiben elhelyezett, a Szolgáltatótól megvásárolt vagy bérelt műholdas vevőegység alapján meghatározza a jármű helyzetét GPS koordináta alapján térképen, továbbá a jármű sebességéről, haladási irányáról, és szolgáltatási csomagtól függő egyéb információiról rögzített adatokat megküldi a Szolgáltatónak.

2.2. Szolgáltatás révén a Szolgáltató által biztosított weboldalon keresztül, saját felhasználónév és jelszó megadását követően az Előfizető az előfizető díjcsomagnak megfelelő funkciókat érheti el..

2.3. A Szolgáltatás igénybevételéért Számlafizető előfizetési díjat köteles fizetni az előfizetői szerződés mellékletét képező díjcsomagok melléklet szerint.

2.4. Felek a Szolgáltatás vonatkozásában kötött előfizetői szerződést hűségidő nélkül, vagy 1 illetve 2 éves hűségidővel kötik azzal, hogy amennyiben a hűségidő lejárta előtt egyik fél sem kéri a szerződés szerinti megszűnést, úgy az ráutaló magatartással a hűségidőt követő napon határozatlan idejű szerződéssé alakul át.


3. A Szolgáltató jogai és kötelezettségei

3.1. A Szolgáltató a Szolgáltatást a műholdas vevőegység beszerelését követően aktiválja abban az esetben, ha Előfizető (Számlafizető) a Szolgáltatás megkezdését megelőző fizetési kötelezettségeinek maradéktalanul eleget tett (első havi előfizetési díj, esetlegesen óvadék és bérleti díj megfizetése). A vevőegység beszerelésére is csak azt követően kerül sor, hogy Előfizető a fenti fizetési kötelezettségeit teljesítette.

3.2. Szolgáltató a Szolgáltatást napi 24 órán keresztül folyamatosan nyújtja abban az esetben, amennyiben Előfizető (Számlafizető) az előfizetői szerződésben foglalt kötelezettségeinek eleget tesz.

3.3. Az előfizetői szerződés aláírását követően Ügyféllel egyeztetve a Szolgáltató partnerei elvégzik a vevőegység beszerelését a jármű(vek)be, mely jármű(vek) rendelkezésre bocsátása az Előfizető kötelezettsége. Szolgáltató tájékoztatja Előfizetőt, hogy a szolgáltatás a vevőegységek valamennyi járműbe történő beszerelésével kezdődik.

3.4. Szolgáltató az Előfizetői szerződés hatálya alatt szükség esetén ellenőrzi, karbantartja, és megjavítja a nem megfelelően működő vevőegységet jelen ÁSZF-ben rögzítetek szerint.

3.5. Szolgáltató a vevőegység rendeltetésszerű működéséhez szükséges SIM kártyát az Előfizetői szerződés hatálya alatt Előfizető rendelkezésére bocsátja azzal, hogy azt Előfizető kizárólag az Előfizetői szerződés hatálya alatt és azzal összefüggésben jogosult használni. Az Előfizetői szerződés megszűnésével Előfizető azt haladéktalanul köteles Szolgáltató részére visszaadni rendeltetésszerű használatra alkalmas állapotban. Az ennek elmulasztásából eredő károkért teljes kártérítési felelősséggel tartozik.

3.6. Szolgáltató jogosult a Szolgáltatást az Előfizetői szerződéssel érintett valamennyi jármű vonatkozásában azonnali hatállyal felfüggeszteni, amennyiben:

• Előfizető (Számlafizető) bármely jármű vonatkozásában fizetési kötelezettségeivel késedelembe esik,

• Előfizető a vevőegység használatát, vagy a szerződésben, illetve ÁSZF-ben foglalt kötelezettségeit súlyosan megsérti,

• Előfizető a SIM kártyát nem a szerződésnek megfelelően használja, amíg a szerződésszerű használatot nem állítja helyre.

3.7. Szolgáltató nem tartozik felelősséggel az olyan károkért, amelyek az alábbiakból származnak:

• Előfizető tudomásul veszi, hogy akár Magyarországon, akár Európán belül a rádiós kommunikáció sajátosságából adódó lefedettlenségből származó Szolgáltatás kiesésért, a GSM szolgáltató esetleges meghibásodásából eredő, vagy működésében bekövetkezett hibákért Szolgáltatót felelősség nem terheli;

• amennyiben valamilyen hatósági intézkedésből vagy vis maiorból kifolyólag nem tud szerződésszerűen szolgáltatni;

• amennyiben Szolgáltató szolgáltatási jogosultságát a hatóság visszavonja, korlátozza, vagy módosítja;

• vagy amennyiben egyéb, nem a Szolgáltató érdekkörében felmerülő okból nem tud eleget tenni szerződés szerinti kötelezettségeinek;

• valamint az Általános Szerződés vonatkozó pontjaiban felsorolt egyéb esetekben.

3.8. Szolgáltató jogosult a díjcsomagok mellékletben rögzített előfizetési díjat egyoldalúan módosítani, melyről köteles Előfizetőt 15 nappal előtte értesíteni. Amennyiben a díjmódosítás Előfizetőre hátrányos, úgy előfizető jogosult az előfizetői szerződést az értesítést követő 8 napon belül írásban felmondani minden jogkövetkezmény nélkül. Ez nem érinti Előfizető szándékos vagy súlyos gondatlansággal okozott károkért való felelősségét. Amennyiben ezen határidőn belül Előfizető írásban nem jelzi felmondási szándékát Szolgáltató felé, úgy a módosítás Előfizető által ráutaló magatartással elfogadottnak tekintendő.4. Előfizető jogai és kötelezettségei

4.1. Előfizető a jogok gyakorlása és kötelezettségek teljesítése során a jóhiszeműség és tisztesség követelményeinek megfelelően, Szolgáltatóval együttműködve köteles eljárni.

4.2. Előfizető kizárólag saját tulajdonú, vagy a 9. pontban rögzítetteknek megfelelően arra jogosult jármű vonatkozásában jogosult előfizetői szerződést kötni. Amennyiben a szerződés hatálya alatt a jármű tulajdonjogában változás történik, azt köteles haladéktalanul Szolgáltató részére bejelenteni. A jármű tulajdonában történő változás eltérő megállapodás hiányában a szerződés megszűnését vonja maga után. Amennyiben hűségidő alatt történik a jármű tulajdonjogában változás, úgy Előfizető (Számlafizető) a hűségidőből hátralévő részre köteles megtéríteni a teljes szolgáltatási díjat (előfizetői díj, esetleges bérleti díj) kár (elmaradt haszon) jogcímén, mely a szerződés megszűnésével egyidejűleg esedékes.

4.3. Előfizető az előfizetői szerződés hatálya alatt jelen szerződésben meghatározott jogait és kötelezettségeit kizárólag Szolgáltató előzetes írásbeli hozzájárulásával jogosult harmadik személyre ruházni. Természetes személy halála esetén lehetőség van arra, hogy az Előfizető örököse a szerződésbe belépjen, azonban az örökösi minőségét köteles hiteles okirattal igazolni Szolgáltató részére.

4.4. Jogi személy vagy jogi személyiséggel nem rendelkező társaság Előfizető esetén Előfizető köteles a jogutóddal történő megszűnésről szóló cégbírósági bejegyzéssel egyidejűleg Szolgáltatót tájékoztatni a társaság megszűnéséről, melyet a bejegyző végzés egyidejű megküldésével köteles igazolni.

4.5. A Szolgáltatás szerinti weboldalon Előfizetőnek a jármű adataihoz való hozzáférés érdekében internetes előfizetéssel kell rendelkeznie, melynek biztosítása kizárólag Előfizető feladata.

4.6. Köteles a járműben elhelyezett vevőegységet úgy használni, hogy Szolgáltató a szerződés szerinti kötelezettségének eleget tudjon tenni. Amennyiben Szolgáltató azért nem tud szerződésszerűen szolgáltatni, mert Előfizető a vevőegységet nem rendeltetésszerűen használja, vagy egyéb iránt olyan magatartást tanúsít, amellyel a Szolgáltatás nyújtását ellehetetleníti, az ebből eredő károkért kizárólagosan Előfizető tartozik felelősséggel. Egyúttal Szolgáltató jogosult az így keletkezett kárait Előfizetővel szemben érvényesíteni.

4.7. Amennyiben a járműben elhelyezett vevőegység meghibásodik, Előfizető köteles azt haladéktalanul Szolgáltató részére bejelenteni, és azt előre egyeztetett időpontban és helyen ellenőrzés, javítás céljából Szolgáltatónak vagy a javítás elvégzésére jogosult megbízottjának átadni. Amennyiben ezen kötelezettségének késedelmesen tesz eleget, az ebből eredő károkért Szolgáltatót felelősség nem terheli. Nem terheli továbbá Szolgáltatót kártérítési felelősség arra az időtartamra [Időtartam alatt a hiba kezdőidőpontjától a vevőegység üzemszerű működésének helyreállításáig történő időtartam értendő, mely helyreállítás történhet javítással vagy csere útján], amíg a vevőegység meghibásodása miatt nem tud szerződésszerűen szolgáltatni, mely időtartam alatt a szolgáltatás szünetel. Ezen szünetelés időtartamára Előfizető (Számlafizető) nem köteles előfizetési díjat fizetni, mely vonatkozásában Szolgáltató az előfizetési díjat időarányosan csökkenti a szünetelés időtartamával. Tekintettel arra, hogy az előfizetési díjat Előfizető minden hónapban előre esedékesen fizeti meg, így a szünetelés időtartamára arányos jóváírás a soron következő havi számlán kerül jóváírásra. Nem vonatkozik ez az Előfizető által okozott szándékos vagy súlyos gondatlanságból eredő vevőegység meghibásodás miatti szolgáltatás szünetelésre, mely esetben jóváírásra nem kerül sor.

4.8. Előfizető a vevőegységben található SIM kártyát kizárólag a szerződés céljából jogosult használni, és annak épségének megőrzéséről köteles gondoskodni. Előfizető a SIM kártyát a Szolgáltatás aktiválásával kizárólag használatba kapja, így azt a szerződés hatálya alatt sem elidegeníteni, sem harmadik fél részére használatba adni nem jogosult, a szerződés megszűnésével pedig azt köteles Szolgáltató részére visszaszolgáltatni. A SIM kártyát kizárólag a vevőegységben jogosult használni, azt más készülékbe – különös tekintettel mobiltelefon készülékbe - nem helyezheti át. A SIM kártya megrongálásából, annak céljától eltérő rendeltetésellenes vagy egyéb módon a szerződéssel összeegyeztethetetlen módon történő használat esetén Szolgáltató jogosult a szerződést azonnali hatállyal felmondani, és az ebből eredő kárait Előfizetőn érvényesíteni. A SIM kártya használatáért Szolgáltató külön díjat nem számít fel, annak díját az előfizetési díj magában foglalja.

4.9. Az előfizetői szerződés megszűnésekor, illetve az adott gépjármű vonatkozásában az adatszolgáltatás megszűnésekor haladéktalanul, legkésőbb azonban 10 munkanapon belül köteles Előfizető a SIM kártyát Szolgáltató részére visszaszolgáltatni. Amennyiben ezen kötelezettségének határidőben nem tesz eleget, köteles 30.000,- Ft, azaz harmincezer Forint kötbért, valamint köteles a visszaszolgáltatásig felmerült adatforgalmi díjakat is megfizetni Szolgáltató részére. Egyúttal Szolgáltató jogosult az ezen felül keletkezett kárát is érvényesíteni Előfizetővel szemben.

4.10. Amennyiben a vevőegység Előfizető kizárólagos tulajdonát képezi, úgy a vevőegységen Előfizető vagy harmadik fél által eszközölt változtatás, módosítás következtében meghiúsuló Szolgáltatás vonatkozásában Szolgáltatót felelősség nem terheli.

4.11. Előfizető köteles a mindenkori díjjegyzékben szereplő előfizetési díjat megfizetni Szolgáltató részére. Amennyiben az Előfizető és a Számlafizető személye elválik egymástól, úgy előfizető és Számlafizető egyetemlegesen felelnek az előfizetési díj megfizetéséért.

4.12. Előfizető jogosult a szoftver működésével kapcsolatban Szolgáltató Ügyfélszolgálatán felvilágosítást kérni munkanapokon 9.00 órától 17.00 óráig.


5. Hibabejelentés, karbantartás

5.1. A vevőegységben vagy a Szolgáltatásban észlelt hibát Előfizető köteles haladéktalanul bejelenteni Szolgáltató Ügyfélszolgálata részére, mely vonatkozásában Előfizető köteles az előre meghatározott időpontban és helyen a járművet és a vevőegységet Szolgáltató rendelkezésére bocsátani.

5.2. Lehetőség szerint a javítást Szolgáltató a bejelentést követő 24 órán belül megkezdi, kivéve, amennyiben felek ettől eltérő időpontban állapodtak meg. A megkezdést követő 96 órán belül lehetőség szerint Szolgáltató a javítást befejezi, amennyiben ezen időtartam alatt a javítást nem sikerül befejezni, úgy Előfizető a javítás miatt kieső időtartamra időarányosan előfizetési díjat nem köteles fizetni.

5.3. Amennyiben a vevőegység és a szerver közötti kommunikációs hibát Szolgáltató észleli, Szolgáltató köteles arról Előfizetőt haladéktalanul tájékoztatni, hogy a Szolgáltatás nyújtás akadályba ütközik, és a vevőegység ellenőrzése érdekében Előfizető köteles Szolgáltatóval együttműködni.

5.4. Amennyiben Szolgáltató a szoftver működésével kapcsolatban, vagy a hálózatban tervez felújítást, karbantartást, mely következtében a Szolgáltatás szünetel, erről Szolgáltató 5 nappal előtte köteles Előfizetőt értesíteni. Amennyiben az ebből eredő szünetelés 2 óránál tovább tart, úgy a szünetelés időtartamára arányosan Előfizető előfizetési díjat nem köteles fizetni.

5.5. A vevőegység ellenőrzését, karbantartását, javítását Szolgáltató bérleti konstrukció esetén díjmentesen végzi, kivéve, amennyiben a vevőegység javítására, karbantartására Előfizető nem rendeltetésszerű használata miatt került sor. Amennyiben a Szolgáltatásra akként kerül sor, hogy Előfizető a vevőegységet Szolgáltatótól megvásárolta, úgy az 1 éves jótállási idő alatt Szolgáltató a javítást, karbantartást ingyenesen végzi, kivéve, amennyiben a vevőegység javítására, karbantartására Előfizető nem rendeltetésszerű használata miatt került sor. A jótállási idő lejártát követően a karbantartás és javítás díja előfizetőt terheli.

5.6. Előfizető jogosult a vevőegységet megvásárolni, mely vonatkozásában Szolgáltató 1 év jótállást vállal.


6. Fizetési feltételek

6.1. Szolgáltató tájékoztatja Előfizetőt, hogy a Szolgáltatás üzembe helyezésének és elindításának feltétele, hogy az előfizetői szerződésben szereplő fizetési feltételeinek Előfizető (Számlafizető) eleget tegyen. A szolgáltatás díját Előfizető minden hónapban előre köteles megfizetni, ideértve az első havi szolgáltatási díjat is, mely arányosan kerül kiszámításra.

6.2. Az előfizetési díj magában foglalja a SIM kártya díját, valamint a rendeltetésszerű használatból eredő belföldi adatforgalom díját. Előfizető tudomásul veszi, hogy EU-n és Svájcon belüli külföldi adatforgalom esetén külön fix havidíj kerül kiszámlázásra, a fenti területeken kívüli külföldi adatforgalom esetén pedig külön adatforgalmi díj kerül kiszámlázásra, melynek összege a SIM kártya szolgáltató által kiszámlázott díj + 5%-kal megnövelt összegével egyezik meg, így ezen összegekben esetlegesen bekövetkező árváltozásokért Szolgáltatót felelősség nem terheli.

6.3. Előfizető (Számlafizető) köteles az előfizetési és esetleges bérleti díjat határidőben Szolgáltató bankszámlájára történő átutalással megfizetni.

6.4. Számlareklamáció esetén Előfizető azt a számla kézhezvételét követő 8 napon belül teheti meg Szolgáltató Ügyfélszolgálatánál. Jogos reklamáció esetén a következő havi számlán kerül jóváírásra, vagy kiszámlázásra a tévesen kiszámlázott díjkülönbözet.

6.5. Szolgáltató tájékoztatja Előfizetőt, hogy amennyiben az előre kifizetett hónapban leállás, meghibásodás, vagy szolgáltatás kiesés van, úgy azon szolgáltatás kiesés, meghibásodás vagy leállás vonatkozásában, mely Szolgáltató magatartásának következtében keletkezett, a meghibásodás, kiesés, leállás időtartamára vonatkozó arányos előfizetői díj a következő havi számlán kerül jóváírásra.

6.6. Késedelmes fizetés esetén Előfizető a mindenkor hatályos Ptk-ban rögzített mértékű késedelmi kamatot köteles Szolgáltató részére fizetni.

6.7. Előfizető tudomásul veszi, hogy amennyiben az előfizetői szerződésben foglalt fizetési kötelezettségeivel késedelembe esik, Szolgáltató jogosult a Szolgáltatást azonnali hatállyal felfüggeszteni a fizetési kötelezettség teljesítéséig. Amennyiben Előfizető (Számlafizető) a Szolgáltatás felfüggesztését követő 30 napon belül sem rendezi tartozását, Szolgáltató jogosult az előfizetői szerződést azonnali hatállyal felmondani.

6.8. Előfizető és Számlafizető az előfizetői szerződésben meghatározott díjfizetési kötelezettségért egyetemlegesen felelnek.

6.9. A Szolgáltatást minden járműre az eszköz beszerelését és a felülethez való hozzáférés aktiválását követően haladéktalanul és folyamatosan nyújtja Szolgáltató, amennyiben a szerződés aláírását követően az első havi díjat (ideértve előfizetési díj, esetleges bérleti díj és óvadék) Előfizető valamennyi jármű vonatkozásában megfizette. A vevőegység beszerelésére is csak azt követően kerül sor, hogy Előfizető a fenti fizetési kötelezettségeit teljesítette. Amennyiben a Szolgáltatás aktiválására nem a hónap kezdő napján kerül sor, úgy az adott hónap vonatkozásában Előfizető az előfizetési díj arányos részét köteles megfizetni.

7. Vevőegység bérleti konstrukcióban

7.1. Amennyiben a szolgáltatás nyújtásához szükséges vevőegységet Előfizető nem kívánja megvásárolni, lehetősége van arra, hogy a Szolgáltatást a Szolgáltatótól bérelt vevőegység alapján vegye igénybe. A vevőegység bérlése esetén Előfizető köteles óvadékot fizetni, melynek mindenkori összegét az előfizetői szerződés rögzíti. A Szolgáltatás díja ebben az esetben az előfizetési díjat, valamint az eszköz előfizetői szerződésben feltüntetett bérleti díját jelenti. Amennyiben a bérleti díj fizetési kötelezettségével Előfizető (Számlafizető) késedelembe esik, Szolgáltató jogosult követelését az óvadék összegéből kielégíteni, melyhez Előfizető az előfizetői szerződés és jelen ÁSZF aláírásával hozzájárulását adja. A jogosan felhasznált óvadék összegét Előfizető 15 napon belül köteles kiegészíteni az előfizetői szerződésben meghatározott óvadék összegére, melyet az előfizetői szerződés hatálya alatt köteles fenntartani. A szerződés megszűnése esetén Szolgáltató köteles az óvadék teljes összegét Előfizető részére visszaadni, amennyiben bérleti díj tartozása nem áll fenn.

7.2. A Szolgáltatás megszűnésekor a vevőegységet Előfizető köteles olyan állapotban visszaadni, amilyen állapotban azt az előfizetői szerződés megkezdésekor kapta, ide nem értve a rendeltetésszerű használat okozta elhasználódást. A vevőegység megrongálásából, valamint a nem rendeltetésszerű használatából származó károkért Előfizető teljes kártérítési kötelezettséggel tartozik. Az ilyen károk összegét Szolgáltató jogosult az óvadék összegéből kielégíteni.


8. Adatkezelés

8.1. Előfizető kijelenti, hogy az előfizetői szerződés hatálya alatt a Szolgáltatás teljesítése céljából az információs önrendelkezési jogról és információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény értelmében adatkezelést végez és az adatokat nyilvántartja, melyhez Előfizető az előfizetői szerződés aláírásával kifejezett hozzájárulását adja.

8.2. Az előfizetői szerződésben, valamint az Adatlapokon feltüntetett Előfizetői / Számlafizetői adatok helyességéért Előfizető felel. Szolgáltató nem vállal felelősséget azon károkért és az olyan késedelemért, amelyek az Előfizető által helytelenül megadott adatokból erednek.

8.3. Előfizető köteles akár a saját, akár a Számlafizető, akár a járműveiben bekövetkező adatváltozásokat haladéktalanul Szolgáltató részére bejelenteni. Ezen kötelezettségének elmulasztásából eredő károkért korlátlanul felel.


9. Jármű tulajdonjoga

9.1. Szolgáltató tájékoztatja Előfizetőt, hogy kizárólag olyan járművek vonatkozásában nyújt Szolgáltatást, mely járművek Előfizető kizárólagos tulajdonát képezik. Amennyiben a járműnek Előfizető kizárólag üzembentartója vagy bérlője, úgy az előfizetői szerződés (Gépjármű Adatlapok) aláírását megelőzően köteles Szolgáltató részére a tulajdonosi hozzájáruló nyilatkozatot átadni.

9.2. Szolgáltató kijelenti, hogy a Szolgáltatás alapját képező jármű vonatkozásában tulajdonosi vizsgálatot nem folytat, így az ebből eredő károkért kizárólag Előfizetőt terheli felelősség, és az ebből eredő jogviták alól köteles Szolgáltatót mentesíteni.


10. Szerzői jogok

10.1. Szolgáltató tájékoztatja Előfizetőt, hogy a Szolgáltatás alapjául szolgáló FLEETware szoftver mind személyi, mind pedig vagyoni jogainak kizárólagos tulajdonosa, az előfizetői szerződés aláírásával a szoftver vagyoni jogai nem kerülnek átruházásra Előfizető részére.

10.2. Sem a szerződés hatálya alatt, sem ezt követően nem jogosult Előfizető a szoftvert módosítani, vagy azt annak rendeltetésével ellentétesen használni, illetve bármilyen olyan cselekményt végezni, amivel a szoftver forráskódját kívánja megszerezni.

10.3. Szolgáltató tájékoztatja előfizetőt, hogy a szerzői jogok megsértése, a rendszerbe való illetéktelen belépés vagy szoftver feltörésének megkísérlése súlyos szerződésszegésnek minősül, és az előfizetői szerződés azonnali hatályú felmondásán kívül Előfizető 5.000.000,- Ft, azaz Ötmillió Forint mértékű kötbért köteles fizetni Szolgáltató részére az erre irányuló felszólítását követő 30 napon belül. Szolgáltató jogosult továbbá a kötbéren felüli kárát is érvényesíteni Előfizetővel szemben.

10.4. Előfizető tudomásul veszi, hogy az előfizetői szerződés hatálya alatt Szolgáltató a hatékonyabb működés érdekében jogosult a szoftvert fejleszteni, módosítani, mellyel összefüggésben Előfizető semmilyen igényt nem támaszt Szolgáltatóval szemben.


11. Titoktartás

11.1. Az előfizetői szerződés hatálya alatt, illetve ezt követően időbeli korlátozás nélkül Előfizető köteles Szolgáltató üzemi és üzleti tevékenységéről tudomására jutott úgynevezett bizalmas, nem nyilvános információkat függetlenül ezek megjelenési formájától és adathordozójától, üzemi, illetve üzleti titoknak tekinteni, ezért ezen adatok átadása, hozzáférhetővé tétele harmadik fél számára, vagy nyilvánosságra hozása, a vonatkozó jogszabályokban meghatározott jogkövetkezmények terhe mellett szigorúan tilos. Általánosan üzleti titokként kezelendő minden olyan szóban közölt, nyomtatott, elektronikus vagy más formában tárolt dokumentum, leírás, tény, adat, stb., amely a Szolgáltató üzletvitelével, gazdálkodásával, gazdasági helyzetével kapcsolatos, továbbá azon információk, melyeket a Szolgáltató az Előfizető tudomására hozatalakor titkosan vagy bizalmasan kezelendőnek minősített. Előfizető felel a jelen titoktartási kötelezettség Számlafizető általi betartatásáért.

11.2. Nem minősül a titoktartási kötelezettség megszegésének, ha az Előfizető (Számlafizető) bírósági vagy hatósági döntés alapján köteles Szolgáltató üzleti titoknak minősülő adatainak közlésére, melyről azonban köteles haladéktalanul tájékoztatni Szolgáltatót.

11.3. A titoktartási kötelezettség megszegése esetén Előfizető 5.000.000,- Ft, azaz Egymillió Forint kötbért köteles Szolgáltató részére fizetni az erre irányuló felhívást követő 30 napon belül. Szolgáltató jogosult továbbá a kötbéren felüli kárát is érvényesíteni Előfizetővel szemben.


12. A szerződés megszűnése

12.1. Szolgáltató tájékoztatja Előfizetőt, hogy a hűségidő alatt az előfizetői szerződés kizárólag az alábbi esetekben szüntethető meg:

• bármelyik fél súlyos szerződés szegése esetén a másik fél azonnali hatályú felmondásával (különösen a jelen Általános Szerződési Feltétekben részletezett eseteket);
• közös megegyezéssel;
• egyoldalú Általános Szerződési Feltétel módosítása esetén, amennyiben a módosítás Előfizetőre hátrányos, úgy a módosításról szóló értesítést követő 8 napon belül jogosult Előfizető az előfizetői szerződést felmondani.

12.2. Hűségidő nélküli szerződés esetében a 12.1 pontban foglaltakon túl Felek jogosultak a szerződést írásban, a másik Félhez intézett, a hónap végére szóló, de legalább 30 napos felmondási idővel megszüntetni.

12.3. Megszűnik továbbá a szerződés bármelyik fél jogutód nélküli megszűnésével, vagy amennyiben Előfizető örökös hátrahagyása nélkül halálozik el. Ebben az esetben felek nem jogosultak egymással szemben az idő előtti szerződés megszűnés következtében igényt érvényesíteni.

12.4. Megszűnik továbbá a szerződés, amennyiben a Szolgáltató szolgáltatási jogosultságát a hatóság megszűnteti, visszavonja, mely esetben Előfizető semmilyen jogcímen nem jogosult igényt támasztani Szolgáltatóval szemben.


13. Vegyes rendelkezések

13.1. Amennyiben jelen Általános Szerződési Feltételekben foglalt valamely rendelkezést bíróság érvénytelennek állapít meg (részleges érvénytelenség), a részleges érvénytelenséggel nem érintett rendelkezések változatlan tartalommal hatályban fennmaradnak.

13.2. Amennyiben az Általános Szerződési Feltételek és az előfizetői szerződésben rögzített rendelkezések egymással ellentétesek, úgy mindenkor az előfizetői szerződésben foglaltak tekintendők irányadónak az ellentmondással érintett rendelkezésre.

13.3. Előfizető tudomásul veszi, hogy az Általános Szerződési Feltételeket Szolgáltató jogosult egyoldalúan módosítani, melyről minden esetben a módosítás hatályba lépését megelőző 15 nappal köteles Előfizetőt értesíteni. Hátrányos szerződésmódosítás esetén, amennyiben Előfizető az értesítés követő 8 napon belül nem él írásban felmondási jogával, úgy ráutaló magatartással a szerződés a módosított tartalommal hatályban marad.

13.4. Az előfizetői szerződésben nem szabályozott kérdésekben jelen Általános Szerződési Feltételek, valamint a hatályos Polgári Törvénykönyv vonatkozó rendelkezései irányadóak.

13.5. Szolgáltató és Előfizető (Számlafizető) a közöttük felmerült vitás kérdéseket elsősorban békés úton kísérlik megoldani, ennek eredménytelensége esetén járásbíróság határkörébe tartozó eljárásban a Budai Központi Kerületi Bíróság kizárólagos illetékességét, törvényszék hatáskörébe tartozó ügyekben pedig alávetik magukat az általános illetékesség szerinti törvényszék illetékességének.

13.6. Jelen Általános Szerződési Feltételek és annak módosításai mindenkor megtalálhatóak Szolgáltató fleetware.hu honlapján.