Általános Szerződési Feltételek

2019. november 1. napjától hatályos

 1. Fogalmi meghatározások

  Szolgáltatás: a FLEETware olyan, az ITware Kft. által kifejlesztett GPS alapú nyomkövető szoftver, amely által bármely jármű pozíciója, sebessége és szolgáltatási csomagtól függően egyéb adatai (pl. fogyasztás, gyorsulás, üzemanyag szint stb.) meghatározhatóak. Az ITware Kft. által kifejlesztett honlapon és – díjcsomagtól függően – mobil applikáción keresztül Előfizető jogosult saját felhasználónevének és jelszavának használatával belépni, a járműveket, illetve azok paramétereit nyomon követni, illetve szolgáltatási csomagtól függő egyéb funkciókat használni.

  Szolgáltató: a FLEETware szoftver magyarországi kizárólagos szolgáltatója az ITware Informatikai, Szolgáltató és Kereskedelmi Kft. (székhely: 1117 Budapest, Budafoki út 209., Cg. 01-09-695178). Szolgáltató egyéb elérhetőségei a www.fleetware.hu honlapon érhetőek el.

  Előfizető: az a természetes vagy jogi személy, illetve jogi személyiséggel nem rendelkező gazdasági társaság, aki a Szolgáltatás vonatkozásában Szolgáltatóval előfizetői szerződést köt.

  Vevőegység: modem készülék, mely Előfizető járműveiben kerül felszerelésre, és amely eszköz a jármű adatait továbbítja Előfizető szerverére a Szolgáltatás nyújtásának érdekében.

  SIM kártya: a Szolgáltató által valamely mobil szolgáltatóval kötött előfizetői szerződés alapján biztosított kártya, mely a vevőegység és a Szolgáltató szervere közötti adatküldést hivatott elősegíteni. A SIM kártya az Előfizetői szerződés hatálya alatt is Szolgáltató tulajdonát képezi, melyet Előfizető az előfizetői szerződés megszűnésekor haladéktalanul köteles Szolgáltató részére visszaszolgáltatni.

  Hűségidő: azon időtartam, amely alatt az előfizetői szerződés kizárólag azonnali

  hatályú felmondással, felek közös megegyezésével, vagy az Általános Szerződési Feltételekben meghatározott egyéb okból szüntethető meg.

 2. A Szolgáltatás

   1. A Szolgáltató az Előfizető járműveiben elhelyezett, a Szolgáltatótól megvásárolt műholdas vevőegység alapján meghatározza a jármű helyzetét GPS koordináta alapján térképen, továbbá a jármű sebességéről, haladási irányáról, és szolgáltatási csomagtól függő egyéb információiról rögzített adatokat megküldi a Szolgáltatónak Nyomkövető, illetve kiegészítő szolgáltatás megrendelése esetén CAN eszközön keresztül is.

   2. Szolgáltatás révén a Szolgáltató által biztosított weboldalon, vagy díjcsomagtól függően mobil applikáción keresztül, azonosítást követően az Előfizető az előfizető díjcsomagnak megfelelő funkciókat érheti el.

   3. A Szolgáltatás igénybevételéért Előfizető előfizetési díjat köteles fizetni a megrendelt díjcsomag szerint.

   4. Felek a Szolgáltatás vonatkozásában kötött előfizetői szerződést hűségidő nélkül, vagy 1, 2, vagy több éves hűségidővel kötik azzal, hogy amennyiben a hűségidő lejárta előtt egyik fél sem kéri a szerződés szerinti megszűnést, úgy az ráutaló magatartással a hűségidőt követő napon határozatlan idejű szerződéssé alakul át.

 3. A Szolgáltató jogai és kötelezettségei

   1. A Szolgáltató a Szolgáltatást a műholdas vevőegység beszerelését követően aktiválja abban az esetben, ha Előfizető a Szolgáltatás megkezdését megelőző fizetési kötelezettségeinek maradéktalanul eleget tett (első havi előfizetési díj). A vevőegység beszerelésére is csak azt követően kerül sor, hogy Előfizető a fenti fizetési kötelezettségeit teljesítette. A

    fizetési kötelezettség akkor minősül teljesítettnek, amikor az a Szolgáltató számláján megjelenik.

   2. Szolgáltató a Szolgáltatást napi 24 órán keresztül folyamatosan nyújtja abban az esetben, amennyiben Előfizető az előfizetői szerződésben foglalt kötelezettségeinek eleget tesz.

   3. Az előfizetői szerződés hatályba lépését követően Ügyféllel egyeztetve a Szolgáltató partnerei elvégzik a vevőegység beszerelését a jármű(vek)be, mely jármű(vek) rendelkezésre bocsátása az Előfizető kötelezettsége. Amennyiben Előfizető nem bocsátja a járművet beszerelés céljából rendelkezésre az előfizetői szerződés megkötésétől számított 30 napon belül, úgy Szolgáltató jogosult a szerződéstől külön felszólítás nélkül elállni, mely esetben az első havi díjat jogosult bánatpénz jogcímén megtartani.

   4. Szolgáltató az Előfizetői szerződés hatálya alatt szükség esetén ellenőrzi, karbantartja, és megjavítja, esetlegesen cseréli a nem megfelelően működő vevőegységet jelen ÁSZF-ben rögzítetek szerint.

   5. Szolgáltató a vevőegység rendeltetésszerű működéséhez szükséges SIM kártyát az Előfizetői szerződés hatálya alatt Előfizető rendelkezésére bocsátja azzal, hogy azt Előfizető kizárólag az Előfizetői szerződés hatálya alatt és azzal összefüggésben jogosult használni.

   6. Szolgáltató jogosult a Szolgáltatást az Előfizetői szerződéssel érintett valamennyi jármű vonatkozásában azonnali hatállyal felfüggeszteni, amennyiben:

    • Előfizető bármely jármű vonatkozásában fizetési kötelezettségeivel késedelembe esik,

    • Előfizető a vevőegység használatát, vagy a szerződésben, illetve ÁSZF- ben foglalt kötelezettségeit súlyosan megsérti,

    • Előfizető a SIM kártyát nem a szerződésnek megfelelően használja, amíg a szerződésszerű használatot nem állítja helyre.

   7. Szolgáltató nem tartozik felelősséggel az olyan károkért, amelyek az alábbiakból származnak:

    • Előfizető tudomásul veszi, hogy akár Magyarországon, akár Európán belül a műholdas pozicionálás sajátosságából adódó lefedettlenségből származó Szolgáltatás kiesésért, a GSM szolgáltató esetleges meghibásodásából eredő, vagy működésében bekövetkezett hibákért Szolgáltatót felelősség nem terheli;

    • amennyiben valamilyen hatósági intézkedésből vagy vis maiorból kifolyólag nem tud szerződésszerűen szolgáltatni;

    • vagy amennyiben egyéb, nem a Szolgáltató érdekkörében felmerülő okból nem tud eleget tenni szerződés szerinti kötelezettségeinek;

    • valamint az Általános Szerződési Feltételek vonatkozó pontjaiban felsorolt egyéb esetekben.

   8. Szolgáltató jogosult a díjcsomagokat, ezáltal az előfizetési díjat az előfizetői szerződés hatálya alatt egyoldalúan módosítani, melyről köteles Előfizetőt 15 nappal előtte írásban értesíteni. Amennyiben a díjmódosítás Előfizetőre hátrányos, úgy előfizető jogosult az előfizetői szerződést az értesítést követő 8 napon belül írásban felmondani minden jogkövetkezmény nélkül. Ez nem érinti Előfizető szándékos vagy súlyos gondatlansággal okozott károkért való felelősségét. Amennyiben ezen határidőn belül Előfizető írásban nem jelzi felmondási szándékát Szolgáltató felé, úgy a módosítás Előfizető által ráutaló magatartással elfogadottnak tekintendő.

 4. Előfizető jogai és kötelezettségei

   1. Előfizető a jogok gyakorlása és kötelezettségek teljesítése során a jóhiszeműség és tisztesség követelményeinek megfelelően, Szolgáltatóval együttműködve köteles eljárni.

   2. Előfizető kizárólag saját tulajdonú, vagy a 9. pontban rögzítetteknek megfelelően arra jogosult jármű vonatkozásában jogosult előfizetői szerződést kötni.

   3. Az előfizetői szerződés megkötésekor Előfizető megadhatja azokat a gépjármű adatokat, amely gépjármű vonatkozásában a Szolgáltatást igénybe kívánja venni. Szolgáltató tájékoztatja Előfizetőt, hogy az előfizetői szerződés nem gépjárműhöz kötött, ezáltal az előfizetői szerződés hatálya alatt Előfizető jogosult a vevőegységet más gépjárműbe beszerelni és a Szolgáltatás honlapján a gépjármű adatokat ennek megfelelően bármikor jogosult módosítani. Az előfizetői szerződés hatályát nem érinti a gépjármű adataiban történő változás. A gépjárművek vonatkozásában feltüntetett helytelen adatok vonatkozásában Szolgáltatót semmilyen felelősség nem terheli.

   4. Előfizető az előfizetői szerződés hatálya alatt jelen szerződésben meghatározott jogait és kötelezettségeit kizárólag Szolgáltató előzetes írásbeli hozzájárulásával jogosult harmadik személyre átruházni. Természetes személy halála esetén lehetőség van arra, hogy az Előfizető örököse a szerződésbe belépjen, azonban az örökösi minőségét köteles hiteles okirattal igazolni Szolgáltató részére.

   5. Jogi személy vagy jogi személyiséggel nem rendelkező társaság Előfizető esetén Előfizető köteles a jogutóddal történő megszűnésről szóló cégbírósági bejegyzéssel egyidejűleg Szolgáltatót tájékoztatni a társaság megszűnéséről, melyet a bejegyző végzés egyidejű megküldésével köteles igazolni.

   6. A Szolgáltatás szerinti weboldalon vagy díjcsomagtól függően mobil

    applikációban Előfizetőnek a jármű adataihoz való hozzáférés érdekében internetes hozzáféréssel kell rendelkeznie, melynek biztosítása kizárólag Előfizető feladata.

   7. Köteles a járműben elhelyezett vevőegységet úgy használni, hogy Szolgáltató a szerződés szerinti kötelezettségének eleget tudjon tenni. Amennyiben Szolgáltató azért nem tud szerződésszerűen szolgáltatni, mert Előfizető a vevőegységet nem rendeltetésszerűen használja, vagy egyéb iránt olyan magatartást tanúsít, amellyel a Szolgáltatás nyújtását ellehetetleníti, az ebből eredő károkért kizárólagosan Előfizető tartozik felelősséggel. Egyúttal Szolgáltató jogosult az így keletkezett kárait Előfizetővel szemben érvényesíteni.

   8. Amennyiben a járműben elhelyezett vevőegység meghibásodik, Előfizető köteles azt haladéktalanul Szolgáltató részére bejelenteni, és azt előre egyeztetett időpontban és helyen ellenőrzés, javítás lehetőségét Szolgáltatónak vagy a javítás elvégzésére jogosult megbízottjának biztosítani. Amennyiben ezen kötelezettségének késedelmesen tesz eleget, az ebből eredő károkért Szolgáltatót felelősség nem terheli. Nem terheli továbbá Szolgáltatót kártérítési felelősség arra az időtartamra [Időtartam alatt a hiba kezdőidőpontjától a vevőegység üzemszerű működésének helyreállításáig történő időtartam értendő, mely helyreállítás történhet javítással vagy csere útján], amíg a vevőegység meghibásodása miatt nem tud szerződésszerűen szolgáltatni, mely időtartam alatt a szolgáltatás szünetel. Ezen szünetelés időtartamára Előfizető nem köteles előfizetési díjat fizetni, mely vonatkozásában Szolgáltató az előfizetési díjat időarányosan csökkenti a szünetelés időtartamával. Tekintettel arra, hogy az előfizetési díjat Előfizető minden hónapban előre esedékesen fizeti meg, így a szünetelés időtartamára arányos jóváírás a soron következő havi számlán kerül jóváírásra. Nem vonatkozik ez az Előfizető által okozott szándékos vagy súlyos gondatlanságból eredő vevőegység meghibásodás miatti szolgáltatás-

    szünetelésre, mely esetben jóváírásra nem kerül sor.

   9. Előfizető a vevőegységben található SIM kártyát kizárólag a szerződés céljából jogosult használni, és annak épségének megőrzéséről köteles gondoskodni. Előfizető a SIM kártyát a Szolgáltatás aktiválásával kizárólag használatba kapja, így azt a szerződés hatálya alatt sem elidegeníteni, sem harmadik fél részére használatba adni nem jogosult. A SIM kártyát kizárólag a vevőegységben jogosult használni, azt más készülékbe – különös tekintettel mobiltelefon készülékbe – nem helyezheti át. A SIM kártya megrongálásából, annak céljától eltérő rendeltetésellenes vagy egyéb módon a szerződéssel összeegyeztethetetlen módon történő használat esetén Szolgáltató jogosult a szerződést azonnali hatállyal felmondani, és az ebből eredő kárait Előfizetőn érvényesíteni. A SIM kártya használatáért Szolgáltató külön díjat nem számít fel, annak díját az előfizetési díj magában foglalja.

   10. A vevőegységen Előfizető vagy harmadik fél által eszközölt változtatás, módosítás következtében meghiúsuló Szolgáltatás vonatkozásában Szolgáltatót felelősség nem terheli.

   11. Előfizető köteles előfizetési díjat fizetni Szolgáltató részére.

   12. Előfizető jogosult a szoftver működésével kapcsolatban Szolgáltató Ügyfélszolgálatán felvilágosítást kérni munkanapokon 9.00 órától 17.00 óráig.

 5. Hibabejelentés, karbantartás

   1. A vevőegységben vagy a Szolgáltatásban észlelt hibát Előfizető köteles haladéktalanul bejelenteni Szolgáltató Ügyfélszolgálata részére, mely vonatkozásában Előfizető köteles az előre egyeztetett időpontban és helyen a járművet és a vevőegységet Szolgáltató rendelkezésére bocsátani.

   2. Lehetőség szerint a javítást Szolgáltató a bejelentést követő 24 órán belül megkezdi, kivéve, amennyiben felek

    ettől eltérő időpontban állapodtak meg. A megkezdést követő 96 órán belül lehetőség szerint Szolgáltató a javítást befejezi, amennyiben ezen időtartam alatt a javítást nem sikerül befejezni, úgy Előfizető a 96 órán túli, a javítás miatt kieső időtartamra időarányosan előfizetési díjat nem köteles fizetni.

   3. Amennyiben a vevőegység és a szerver közötti kommunikációs hibát Szolgáltató észleli, Szolgáltató köteles arról Előfizetőt haladéktalanul tájékoztatni, hogy a Szolgáltatás nyújtása akadályba ütközik, és a vevőegység ellenőrzése érdekében Előfizető köteles Szolgáltatóval együttműködni.

   4. Amennyiben Szolgáltató a szoftver működésével kapcsolatban vagy a hálózatban tervez felújítást, karbantartást, mely következtében a Szolgáltatás szünetel, erről Szolgáltató legalább 1 nappal előtte köteles Előfizetőt értesíteni.

   5. A vevőegység ellenőrzését, karbantartását, javítását Szolgáltató az előfizetői szerződésben meghatározott jótállási idő alatt ingyenesen végzi, kivéve, amennyiben a vevőegység javítására, karbantartására Előfizető nem rendeltetésszerű használata miatt került sor. A jótállási idő lejártát követően a karbantartás és javítás díja Előfizetőt terheli.

   6. Szolgáltató tájékoztatja Előfizetőt, hogy meghatározott hűségidős konstrukciók esetén a nyomkövető vevőegységet, – illetve kiegészítő szolgáltatás megrendelése esetén a CAN eszközt – ingyenesen adja a Szolgáltatáshoz, mely konstrukciókról Előfizető a megrendelés folyamata alatt tud tájékozódni. Hűségidős konstrukciókra tekintettel ingyenesen kapott eszköz(ök) esetében, amennyiben az előfizetői szerződés hűségidőn belül az Előfizető hibájából megszűnik, Előfizető köteles mind a nyomkövető – kiegészítő szolgáltatás esetén pedig – mind a CAN eszköz árát Szolgáltató részére megfizetni. Szolgáltató tájékoztatja Előfizetőt, hogy a Nyomkövető eszköz áraként 19.990,- Ft-ot, míg a CAN eszköz áraként 15.990,- Ft-ot köteles fenti esetben megfizetni.

 6. Fizetési feltételek

   1. Szolgáltató tájékoztatja Előfizetőt, hogy a Szolgáltatás üzembe helyezésének és elindításának feltétele, hogy az előfizetői szerződésben szereplő fizetési feltételeinek Előfizető eleget tegyen. A szolgáltatás díját Előfizető minden hónapban előre köteles megfizetni, ideértve az első havi szolgáltatási díjat is.

   2. Előfizető az előfizetési díjat és a vevőegység(ek) árát internetes bankkártyás fizetéssel (SimplePay), PayPal vagy banki átutalással jogosult megfizetni akár havonta, akár 1 évre vonatkozó teljes díj megfizetésével. Szolgáltató tájékoztatja Előfizetőt, hogy a díjak minden esetben akkor tekintendők megfizetettnek, amikor azok a Szolgáltató bankszámlájára megérkeznek.

   3. Szolgáltató tájékoztatja Előfizetőt, hogy internetes bankkártyás fizetés (SimplePay) esetén Előfizető egy az OTP Mobil Szolgáltató Kft. által üzemeltetett online felületre kerül átirányításra, ahol a megadott bankkártya adataival online bakkártyás fizetés indítását tudja kezdeményezni. Szolgáltató tájékoztatja az Előfizetőt, hogy a tévesen vagy jogtalanul kezdeményezett fizetési tranzakciókért semmilyen felelősséget nem vállal, azokért Előfizető tartozik teljes felelősséggel. Szolgáltató úgyszintén tájékoztatja Előfizetőt, hogy internetes bankkártyás fizetés esetén az OTP Mobil Szolgáltató Kft. (1093 Budapest, Közraktár u. 30-32). Adatfeldolgozónak minősül, és az Előfizető fizetés során megadott adatait kezeli.

   4. SimplePay-el történő fizetést Előfizető kizárólagosan abban az esetben tud kezdeményezni, amennyiben az ilyen fizetési mód kipipálása után, a tranzakció folyamán történő adattovábbításból kifolyólag, a SimplePay szolgáltatást nyújtó OTP Mobil Szolgáltató Kft. Adattovábbítási nyilatkozatát illetve ismétlődő bankkártyás fizetés esetén az Ismétlődő fizetési tájékoztatót az erre irányuló jelölőnégyzet (checkbox) kipipálásával elfogadja.

   5. Szolgáltató tájékoztatja Előfizetőt, hogy nem vállal felelősséget azért, amennyiben az elektronikus szerződéskötés

    időpontjában akár a SimplePay, akár a PayPal felületek nem, vagy nem megfelelően működnek. Ilyen esetben a szerződéskötési folyamatot egy későbbi időpontban tudja Előfizető újból megpróbálni.

   6. Az előfizetési díj magában foglalja a SIM kártya díját, valamint a rendeltetésszerű használatból eredő belföldi adatforgalom díját. Előfizető tudomásul veszi, hogy külföldi adatforgalom esetén külön fix havidíj kerül kiszámlázásra.

   7. Előfizető köteles az előfizetési díjat határidőben Szolgáltató bankszámlájára történő átutalással megfizetni.

   8. Számlareklamáció esetén Előfizető azt a számla kézhezvételét követő 8 napon belül teheti meg Szolgáltató Ügyfélszolgálatánál. Jogos reklamáció esetén a következő havi számlán kerül jóváírásra, vagy kiszámlázásra a tévesen kiszámlázott díjkülönbözet.

   9. Szolgáltató tájékoztatja Előfizetőt, hogy amennyiben az előre kifizetett hónapban leállás, meghibásodás, vagy szolgáltatás kiesés van, úgy azon szolgáltatás kiesés, meghibásodás vagy leállás vonatkozásában, mely Szolgáltató magatartásának következtében keletkezett, a meghibásodás, kiesés, leállás időtartamára vonatkozó arányos előfizetői díj a következő havi számlán kerül jóváírásra.

   10. Késedelmes fizetés esetén Előfizető a mindenkor hatályos Ptk-ban rögzített mértékű késedelmi kamatot köteles Szolgáltató részére fizetni.

   11. Előfizető tudomásul veszi, hogy amennyiben az előfizetői szerződésben foglalt fizetési kötelezettségeivel késedelembe esik, Szolgáltató jogosult a Szolgáltatást azonnali hatállyal korlátozni a fizetési kötelezettség teljesítéséig. Amennyiben Előfizető a Szolgáltatás felfüggesztését követő 30 napon belül sem rendezi tartozását, Szolgáltató jogosult az előfizetői szerződést azonnali hatállyal felmondani. Amennyiben fenti határidőn belül Előfizető késedelmes tartozását rendezi, úgy Szolgáltató a Szolgáltatást

    „visszakapcsolási díj” ellenében állítja vissza, melynek díja 5.000,- Ft + Áfa. Szolgáltatás korlátozása esetén tehát az előfizetői díj megfizetése nem jelenti a Szolgáltatás automatikus visszakapcsolását, az kizárólag fenti díj ellenében kerül újra üzembe helyezésre.

   12. A Szolgáltatást minden járműre az eszköz beszerelését és a felülethez való hozzáférés aktiválását követően haladéktalanul és folyamatosan nyújtja Szolgáltató, amennyiben a szerződés aláírását követően az első havi díj – illetve amennyiben a vevőegységnek ára van, úgy a vevőegység ára – a Szolgáltató részére megfizetésre került, mely akkor tekintendő teljesítettnek, amikor a díj és vételár a Szolgáltató bankszámlájára megérkezett. A vevőegység beszerelésére is csak azt követően kerül sor, hogy Előfizető a fenti fizetési kötelezettségeit teljesítette.

   13. Szolgáltató tájékoztatja Előfizetőt, hogy a szolgáltatásról a számlát elektronikus úton állítja ki és azt elektronikus úton küldi meg az Előfizető részére az elektronikus szerződéskötés során megadott e-mail címre, mely számla az Áfatv-ben foglaltaknak megfelelően elektronikus számlának minősül. Hibásan, helytelenül megadott e-mail címből eredő károkért Szolgáltatót felelősség nem terheli.

 7. Elektronikus szerződéskötés

   1. Szolgáltató tájékoztatja Előfizetőt, hogy az Előfizetői szerződés elektronikus úton jön létre Felek között, mely írásba foglalt szerződésnek minősül. A szerződés megkötésére a www.fleetware.hu honlapon keresztül kerül sor, a felületen történő kattintásokkal.

   2. Amennyiben az Előfizető az online felületen a szükséges kattintásokkal a szerződést megköti, ennek alapján a rendszer egy előfizetői szerződést generál. Mind az előfizetői szerződés, mind pedig az elektronikus szerződéskötés folyamata alatt elfogadott ÁSZF, valamint az úgyszintén elektronikus úton megkötött adatfeldolgozási megbízás Előfizető részére e-mail útján haladéktalanul, de legkésőbb 24 órán belül megküldésre kerül.

   3. Szolgáltató tájékoztatja Előfizetőt, hogy a szerződés hatályba lépésének időpontja az a nap, amikor az Előfizető valamennyi, szerződés megkötésekor esedékes fizetési kötelezettsége Szolgáltató bankszámlájára megérkezett.

   4. Előfizető a szerződéskötési folyamat lezárása és fizetés elindítása előtt köteles ellenőrizni, hogy a megadott adatok helyesek-e. Szolgáltató tájékoztatja Előfizetőt, hogy a felületen megadott esetleges hibákat, elírásokat, hiányosságokat a szerződéskötés elektronikus folyamatának és fizetés indítását megelőzően még kijavíthatja oly módon, hogy a szerződéskötési folyamat bármely pontján bármely megadott adatot a folyamat lezárást megelőzően még tud javítani, módosítani. Ezen kötelezettség elmulasztásából eredő károkért, hiányosságokért Szolgáltatót felelősség nem terheli.

   5. Szolgáltató tájékoztatja Előfizetőt, hogy az Előfizetői szerződésnek elválaszthatatlan részét képezi a jelen Általános Szerződési Feltételek, valamint a felek közötti Adatfeldolgozási megbízás, melyek az online felületen a szerződéskötés folyamán a megfelelő klikkelés után teljes tartalmukban megjelennek, és melyek tartalmát Előfizető klikkeléssel elfogad. Amennyiben ezeket Előfizető nem fogadja el, úgy felek között a szerződés nem jön létre. Szolgáltató tájékoztatja az Előfizetőt, hogy amennyiben az ÁSZF és Adatfeldolgozási megbízás végén az

  „Elolvastam és elfogadom” checkbox-ot kipipálja, úgy az ÁSZF rendelkezések kötik Előfizetőt, és az Adatfeldolgozói megállapodás is elektronikus úton felek között létrejön. Az Adatfeldolgozási megbízás hatályba lépésnek feltétele az Előfizetői szerződés hatályba lépése.

 8. Adatkezelés

   1. Szolgáltató kijelenti, hogy az előfizetői szerződés hatálya alatt a Szolgáltatás teljesítése céljából az Európai Parlament és a Tanács (EU)– a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen

    adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről (továbbiakban: GDPR) szóló 2016/679 rendeletének megfelelően. adatkezelést, adatfeldolgozást végez és az adatokat nyilvántartja, melyhez Előfizető az előfizetői szerződés aláírásával kifejezett hozzájárulását adja.

   2. Szolgáltató tájékoztatja az Előfizetőt, hogy az adatkezelés jogalapja a GDPR 6. cikkének (1) bekezdés b) pontjában foglalt szerződéses jogalap.

   3. Szolgáltató az adatkezelést, adatfeldolgozást minden esetben a www.fleetware.hu linken található adatkezelési tájékoztató, vagy adatfeldolgozási megbízás alapján végzi el, így az adatkezeléssel kapcsolatban a továbbiakban a fentiek irányadóak.

   4. Szolgáltató tájékoztatja Előfizetőt, hogy a Fleetware szolgáltatás teljesítése körében jogi személy Előfizető esetén adatfeldolgozónak minősül, és Előfizető az adatkezelő, melynek megfelelően felek jogai és kötelezettségei, valamint az adatfeldolgozás feltételei az előfizetői szerződés elválaszthatatlan mellékletét képező, és elektronikus úton megkötött adatfeldolgozási megbízásban kerülnek rögzítésre.

   5. Szolgáltató egyúttal tájékoztatja Előfizetőt, hogy a szerződés során megjelölt kapcsolattartók személyes adatainak (neve, telefonszáma, e-mail címe) – mely kapcsolattartók Előfizető munkavállalói – adatkezelésre a GDPR 6. cikk (1) bekezdés

    f) pontja a jogalap, vagyis a jogos érdek, melyek megadása és kezelése az üzleti kapcsolat fenntartása és a szerződés teljesítése érdekében szükségesek.

   6. Az előfizetői szerződésben feltüntetett Előfizetői adatok helyességéért Előfizető felel. Szolgáltató nem vállal felelősséget azon károkért és az olyan késedelemért, amelyek az Előfizető által helytelenül megadott adatokból erednek.

   7. Előfizető köteles a saját adataiban bekövetkezett változásokat haladéktalanul Szolgáltató részére bejelenteni. Ezen

  kötelezettségének elmulasztásából eredő károkért korlátlanul felel.

 9. Jármű tulajdonjoga

   1. Szolgáltató tájékoztatja Előfizetőt, hogy kizárólag olyan járművek vonatkozásában nyújt Szolgáltatást, mely járművek Előfizető kizárólagos tulajdonát képezik, vagy amelyeket jogszerűen és kizárólagosan használ.

   2. Szolgáltató kijelenti, hogy a Szolgáltatás alapját képező jármű vonatkozásában tulajdonosi vizsgálatot nem folytat, így az ebből eredő károkért kizárólag Előfizetőt terheli felelősség, és az ebből eredő jogviták és károk alól köteles Szolgáltatót mentesíteni.

 10. Szerzői jogok

   1. Szolgáltató tájékoztatja Előfizetőt, hogy a Szolgáltatás alapjául szolgáló FLEETware szoftver mind személyi, mind pedig vagyoni jogainak kizárólagos tulajdonosa, az előfizetői szerződés aláírásával a szoftver vagyoni jogai nem kerülnek átruházásra Előfizető részére.

   2. Sem a szerződés hatálya alatt, sem ezt követően nem jogosult Előfizető a szoftvert módosítani, vagy azt annak rendeltetésével ellentétesen használni, illetve bármilyen olyan cselekményt végezni, amivel a szoftver forráskódját kívánja megszerezni.

   3. Szolgáltató tájékoztatja előfizetőt, hogy a szerzői jogok megsértése vagy szoftver feltörésének megkísérlése súlyos szerződésszegésnek minősül, és az előfizetői szerződés azonnali hatályú felmondásán kívül Előfizető 5.000.000,- Ft, azaz Ötmillió Forint mértékű kötbért köteles fizetni Szolgáltató részére az erre irányuló felszólítását követő 30 napon belül. Szolgáltató jogosult továbbá a kötbéren felüli kárát is érvényesíteni Előfizetővel szemben.

   4. Előfizető tudomásul veszi, hogy az előfizetői szerződés hatálya alatt Szolgáltató a hatékonyabb működés érdekében jogosult a szoftvert fejleszteni, módosítani, mellyel összefüggésben

  Előfizető semmilyen igényt nem támaszt Szolgáltatóval szemben.

 11. Titoktartás

   1. Az előfizetői szerződés hatálya alatt, illetve ezt követően időbeli korlátozás nélkül Előfizető köteles Szolgáltató üzemi és üzleti tevékenységéről tudomására jutott úgynevezett bizalmas, nem nyilvános információkat függetlenül ezek megjelenési formájától és adathordozójától, üzemi, illetve üzleti titoknak tekinteni, ezért ezen adatok átadása, hozzáférhetővé tétele harmadik fél számára, vagy nyilvánosságra hozása, a vonatkozó jogszabályokban meghatározott jogkövetkezmények terhe mellett szigorúan tilos. Általánosan üzleti titokként kezelendő minden olyan szóban közölt, nyomtatott, elektronikus vagy más formában tárolt dokumentum, leírás, tény, adat, stb., amely a Szolgáltató üzletvitelével, gazdálkodásával, gazdasági helyzetével kapcsolatos, továbbá azon információk, melyeket a Szolgáltató az Előfizető tudomására hozatalakor titkosan vagy bizalmasan kezelendőnek minősített.

   2. Nem minősül a titoktartási kötelezettség megszegésének, ha az Előfizető bírósági vagy hatósági döntés alapján köteles Szolgáltató üzleti titoknak minősülő adatainak közlésére, melyről azonban köteles haladéktalanul tájékoztatni Szolgáltatót.

   3. A titoktartási kötelezettség megszegéséből eredő károkért Előfizető teljes kártérítési kötelezettséggel tartozik.

 12. A szerződés megszűnése

   1. Szolgáltató tájékoztatja Előfizetőt, hogy a hűségidő alatt az előfizetői szerződés kizárólag az alábbi esetekben szüntethető meg:

    • bármelyik fél súlyos szerződés szegése esetén a másik fél azonnali hatályú felmondásával (különösen a jelen Általános Szerződési Feltétekben részletezett eseteket);

    • közös megegyezéssel;

    • egyoldalú Általános Szerződési Feltétel módosítása esetén, amennyiben a módosítás Előfizetőre hátrányos, úgy a módosításról szóló értesítést követő 8 napon belül jogosult Előfizető az előfizetői szerződést felmondani.

    • Előfizető nem bocsátja a járművet a vevőegység beszerelésének céljából Szolgáltató vagy annak partnerei rendelkezésére.

   2. Hűségidő nélküli szerződés esetében a 12.1 pontban foglaltakon túl Felek jogosultak a szerződést írásban, a másik Félhez intézett, a hónap végére szóló, de legalább 30 napos felmondási idővel megszüntetni.

   3. Megszűnik továbbá a szerződés bármelyik fél jogutód nélküli megszűnésével, vagy amennyiben Előfizető örökös hátrahagyása nélkül halálozik el. Ebben az esetben felek nem jogosultak egymással szemben az idő előtti szerződés megszűnés következtében igényt érvényesíteni.

 13. Vegyes rendelkezések

  1. Amennyiben jelen Általános Szerződési Feltételekben foglalt valamely rendelkezést bíróság érvénytelennek állapít meg (részleges érvénytelenség), a részleges érvénytelenséggel nem érintett rendelkezések változatlan tartalommal hatályban fennmaradnak.

  2. Amennyiben az Általános Szerződési Feltételek és az előfizetői szerződésben rögzített rendelkezések egymással ellentétesek, úgy mindenkor az előfizetői szerződésben foglaltak tekintendők irányadónak az ellentmondással érintett rendelkezésre.

  3. Előfizető tudomásul veszi, hogy az Általános Szerződési Feltételeket Szolgáltató jogosult egyoldalúan módosítani, melyről minden esetben a módosítás hatályba lépését megelőző 15 nappal köteles Előfizetőt értesíteni. Hátrányos szerződésmódosítás esetén, amennyiben Előfizető az értesítés követő 8 napon belül nem él írásban felmondási

   jogával, úgy ráutaló magatartással a szerződés a módosított tartalommal hatályban marad.

  4. Az előfizetői szerződésben nem szabályozott kérdésekben jelen Általános Szerződési Feltételek, valamint a hatályos Polgári Törvénykönyv vonatkozó rendelkezései irányadóak.

  5. Szolgáltató és Előfizető a közöttük felmerült vitás kérdéseket elsősorban békés úton kísérlik megoldani, ennek eredménytelensége esetén járásbíróság határkörébe tartozó eljárásban a Budai Központi Kerületi Bíróság kizárólagos

   illetékességét kötik ki, törvényszék hatáskörébe tartozó ügyekben pedig alávetik magukat az általános illetékesség szerinti törvényszék illetékességének.

  6. Jelen Általános Szerződési Feltételek és annak módosításai mindenkor megtalálhatóak Szolgáltató www.fleetware.hu honlapján.

   Adatfeldolgozási megbízás

   Jelen melléklet a Szolgáltató (Adatfeldolgozó) és Előfizető (Adatkezelő) (közösen: Felek) közötti, az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/679 Általános Adatvédelmi Rendelete (továbbiakban: Rendelet vagy GDPR) szerinti adatfeldolgozás tevékenységet szabályozza.

   1. Preambulum

     1. Felek rögzítik, hogy egymással előfizetői szerződést kötöttek az Adatfeldolgozó kizárólagos tulajdonában álló FLEETware flottakövető szolgáltatás vonatkozásában, melynek alapján Adatkezelő tulajdonában vagy hozzájárulás alapján használatában lévő gépjárműveket és azok paramétereit jogosult Adatkezelő az ITware Kft. által kifejlesztett és üzemeltetett weblapon, vagy díjcsomagtól függően mobil applikáción keresztül azonosítást követően nyomon követni. Tekintettel arra, hogy a honlap üzemeltetője és karbantartója az ITware Kft., így a gépjárművek nyomon követésével kapcsolatos szolgáltatásból eredően az Adatkezelővel jogviszonyban álló, és a gépjárművet használó természetes személyek adatai Adatfeldolgozó által is ismertté válnak, melyeket a szerződés céljából és szükséges mértékben dolgoz fel.

     2. Felek rögzítik, hogy jelen megállapodással kívánnak megfelelni az Európai Parlament és a Tanács (EU)– a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről (továbbiakban: GDPR) szóló 2016/679 rendeletének.

     3. Felek rögzítik, hogy jelen adatfeldolgozási megbízás hatályba lépésének feltétele az előfizetői szerződés hatályba lépése.

   2. Felek jogai és kötelezettségei

     1. A Felek megállapodnak abban, hogy az Adatfeldolgozó az Adatkezelő nevében jogosult és köteles az 1.1 pontban meghatározott szerződés teljesítéséhez szükséges adatkezelést teljesíteni a jelen megbízásnak és a vonatkozó jogszabályoknak megfelelően.

     2. Felek rögzítik, hogy az adatkezelés célja, hogy Adatfeldolgozó a FLEETware flottakövető szolgáltatásra létrejött előfizetői szerződéssel összefüggésben, az Adatkezelő tulajdonában, üzemeltetésében lévő gépjárművek folyamatos és szisztematikus nyomon követése érdekében az adott gépjárművet vezető sofőr vagy kapcsolattartó (érintett) azon személyes adatait, melyeket az Adatkezelő az Adatfeldolgozó rendszerébe felvisz, kezelje, feldolgozza. Az adatkezeléssel érintett személyek az Adatkezelővel munkaviszonyban vagy egyéb szerződéses jogviszonyban lévő sofőrök, kapcsolattartók (érintettek kategóriái), mely adatkezelés során egyéb gépjármű adatok és paraméterek mellett a járművezetői, kapcsolattartói adatok, ide értve de nem kizárólag a járművezető,

      kapcsolattartó neve, egyéb azonosítója (adatkezeléssel érintett személyes adatok típusa) is rögzítésre, és kezelésre, feldolgozásra kerül a rendszerben.

     3. Az adatkezelés jogalapjaként felek a közöttük, jelen megállapodás 1.1

      pontjában meghatározott előfizetői szerződést (szerződéses jogalap GDPR 6. cikk

      1. bek.) b) pont) jelölik meg.

     4. Adatkezelő kijelenti, hogy az Adatfeldolgozó rendszerébe felvitt adatokat mindenkor a jogszabályoknak megfelelően kezeli, mely személyes adatokat jogosult Adatfeldolgozónak továbbítani. Az ennek megszegéséből, elmulasztásából eredő igényekért teljes felelősséggel tartozik, és köteles Adatfeldolgozót mentesíteni az ezen kötelezettségének megszegéséből, elmulasztásából eredő igények alól.

     5. Felek kijelentik, hogy az Adatfeldolgozó az 1.1. pontban rögzített szerződés bármilyen okból történő megszűnéséig jogosult az adatokat kezelni (adatkezelés időtartama). Ezt követően az adatokat Adatfeldolgozó köteles további 30 napig megőrizni, mely időtartam alatt Adatkezelő kérésére és költségére azok kimentésre és részére megküldésre / kiadásra kerülnek. Amennyiben az előfizetői szerződés bármely okból történő megszűnését követő 30 napig Adatkezelő nem kéri az adatok kimentését és részére történő visszaadását, úgy azok véglegesen és visszaállíthatatlanul törlésre kerülnek, melyre jelen okirat aláírásával Adatkezelő kifejezetten utasítja Adatfeldolgozót. Adatfeldolgozó a törlésről minden esetben jegyzőkönyvet köteles felvenni.

     6. Felek rögzítik, hogy Adatfeldolgozó nem jogosult a személyes adatokat az Európai Unión kívüli harmadik országba továbbítani.

     7. Adatfeldolgozó köteles az adatkezelés jellegének figyelembevételével megfelelő technikai és szervezési intézkedésekkel a lehetséges mértékben segíteni Adatkezelőt abban, hogy teljesíteni tudja kötelezettségét az érintettek GDPR III. fejezetben foglalt jogainak gyakorlásához kapcsolódó kérelmek megválaszolása tekintetében.

     8. Adatfeldolgozó kötelezettséget vállal arra, hogy adatfeldolgozói tevékenységének ellátása során tudomására jutott személyes adatokat bizalmasan kezeli. Adatfeldolgozó köteles továbbá biztosítani, hogy a személyes adatok kezelésére feljogosított személyek is titoktartási kötelezettséget vállalnak.

     9. Adatfeldolgozó köteles segíteni Adatkezelőt a GDPR 32-36. cikk szerinti kötelezettségek teljesítésében, figyelembe véve az adatkezelés jellegét és az adatfeldolgozó rendelkezésére álló információkat. Ennek megfelelően Adatfeldolgozó köteles az Adatkezelő rendelkezésére bocsátani minden olyan információt, amely a GDPR 32. cikkben meghatározott kötelezettségek teljesítésének igazolásához szükséges, továbbá amely lehetővé teszi és elősegíti az Adatkezelő által vagy az általa megbízott más ellenőr által végzett auditokat, beleértve a helyszíni vizsgálatokat is, mely azonban kizárólag jelen szerződés szerinti személyes adatokra terjedhet ki.

     10. Adatfeldolgozó haladéktalanul köteles tájékoztatni Adatkezelőt arról, ha adatvédelmi incidenst észlelt, mely adatvédelmi incidenst az Adatkezelő köteles a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz bejelenteni, mely bejelentéshez szükséges valamennyi információt köteles Adatfeldolgozó Adatkezelő részére megadni, és az incidens kivizsgálása körében együttműködni.

     11. Amennyiben az Adatfeldolgozó számára a jelen megállapodás teljesítése során bármikor olyan körülmény áll elő, mely akadályozza teljesítését, úgy az Adatfeldolgozónak haladéktalanul, de legkésőbb 72 órán belül írásban értesítenie kell az Adatkezelőt annak okairól és az akadály várható időtartamáról.

     12. Felek rögzítik, hogy Adatfeldolgozó kizárólag Adatkezelő előzetes írásbeli hozzájárulásával jogosult további adatfeldolgozót igénybe venni.

     13. Felek rögzítik, hogy tekintettel arra, hogy jelen adatfeldolgozói megbízás az 1.1. pontban rögzített előfizetői szerződés elválaszthatatlan része, ahhoz kapcsolódó járulékos szerződés, így az adatfeldolgozásért Adatfeldolgozót külön díjazás nem illeti meg.

     14. Adatfeldolgozó a személyes adatokat kizárólag az Adatkezelő írásbeli utasításai alapján kezeli.

     15. Adatfeldolgozó és bármely, irányítása alatt eljáró, a személyes adatokhoz hozzáféréssel rendelkező személy a jelen szerződés során kezelt személyes adatokat kizárólag az Adatkezelő utasításának megfelelően kezelheti, kivéve, ha az ettől való eltérésre őt uniós vagy tagállami jog kötelezi.

   3. Adatvédelmi tisztviselő

    3.1. Tekintettel arra, hogy az Adatfeldolgozó fő tevékenységei olyan adatkezelési műveleteket foglalnak magukban, amelyek jellegüknél, hatókörüknél és/vagy céljaiknál fogva az érintettek rendszeres és szisztematikus, nagymértékű megfigyelését teszik szükségessé, így Adatfeldolgozó adatvédelmi tisztviselővel rendelkezik.

   4. Technikai és szervezés az adatok védelme érdekében

     1. Felek rögzítik, hogy az adatbiztonsági követelményrendszer a személyes adatok védelmének technikai és személyi intézkedésekkel, valamint fizikai és informatikai megoldásokkal történő támogatását jelenti.

     2. Adatkezelő és az Adatfeldolgozó a tudomány és technológia állása és a megvalósítás költségei, továbbá az adatkezelés jellege, hatóköre, körülményei és céljai, valamint a természetes személyek jogaira és szabadságaira jelentett, változó valószínűségű és súlyosságú kockázat figyelembevételével megfelelő

      technikai és szervezési intézkedéseket hajt végre annak érdekében, hogy a kockázat mértékének megfelelő szintű adatbiztonságot garantálja, ideértve, többek között, adott esetben:

      1. a személyes adatok álnevesítését és titkosítását;

      2. a személyes adatok kezelésére használt rendszerek és szolgáltatások folyamatos bizalmas jellegének biztosítását, integritását, rendelkezésre állását és ellenálló képességét;

      3. fizikai vagy műszaki incidens esetén az arra való képességet, hogy a személyes adatokhoz való hozzáférést és az adatok rendelkezésre állását kellő időben vissza lehet állítani;

      4. az adatkezelés biztonságának garantálására hozott technikai és szervezési intézkedések hatékonyságának rendszeres tesztelésére, felmérésére és értékelésére szolgáló eljárást.

     3. Felek kijelentik, hogy a személyes adatok tárolása védett, kizárólag azonosítást követően érhetőek azok el, emellett az Adatkezelő és az Adatfeldolgozó minden szükséges technikai és szervezési intézkedést megtesz az adatvédelmi incidensek (pl. érintett adatainak elvesztése, más célra való felhasználása, illetéktelen személy általi megismerése, nyilvánosságra hozatala, megváltoztatása vagy törlése) elkerülése érdekében.

     4. Az Adatfeldolgozó köteles biztosítani, hogy az Adatfeldolgozó irányítása alatt eljáró, a személyes adatokhoz hozzáféréssel rendelkező természetes személyek kizárólag a vonatkozó jogszabályok, az Adatfeldolgozó utasításai és az Adatkezelőnek – Adatfeldolgozó által jóváhagyott – utasításai szerint kezeljék a személyes adatokat.

   5. Egyéb rendelkezések

  1. Felek rögzítik, hogy a jelen megbízásból eredő vitás kérdéseket az ÁSZF rendelkezéseivel összefüggésben elsősorban békés úton kísérlik megoldani, ennek eredménytelensége esetén járásbíróság határkörébe tartozó eljárásban a Budai Központi Kerületi Bíróság kizárólagos illetékességét jelölik ki, törvényszék hatáskörébe tartozó ügyekben pedig alávetik magukat az általános illetékesség szerinti törvényszék illetékességének.

  2. Jelen megbízásban nem szabályozott kérdésben a felek közötti, jelen szerződés

1.1. pontjában rögzített előfizetői szerződés rendelkezései, valamint az 1.2. pontban rögzített jogszabály rendelkezései irányadóak.